+995 32 2 377 320

სიახლეები


მართვის მოწმობის მოქმედების ვადა


მოგახსენებთ, რომ 2014 წლის 1 მარტიდან მართვის მოწმობების გაცემა მოხდება განსაზღვრული ვადით, კერძოდ:

- მოტოციკლისა და ავტომობილის მართვის უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ვადა განისაზღვრება 15 წლით („A“, „B“, „BE“, „T“, „S“, „A1“ და „B1“ კატეგორიები/ქვეკატეგორიები). დაწვრილებით…

დასაქმებულის ანაზღაურება დროებითი შრომისუუნარობის დროს


დროებითი შრომისუუნარობა, რომელიც გამოწვეულია დასაქმებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, ასევე მის მიერ ოჯახის ავადმყოფი წევრის მოვლის ან კარანტინის გამო, შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძველია. ასეთ დროს, შრომის კოდექსის 36-ე მუხლის თანახმად, დასაქმებულს არ მიეცემა შრომის ანაზღაურება დაწვრილებით…

სანქციები არაფხიზელ მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალების მართვასთან დაკავშირებით


2014 წლის 1 იანვრიდან კანონი განსხვავებულად არეგულირებს არაფხიზელ მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალების მართვასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ სანქციებს. წარმოგიდგენთ ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვასთან დაკავშირებულ სიახლეებს. დაწვრილებით…

სამოქალაქო კოდექსში სესხის პროცენტსა და იპოთეკის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ცვლილებების მოკლე აღწერა


სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები განხორციელდა, რომელიც სესხის პროცენტსა და იპოთეკის ხელშეკრულების ფორმას შეეხება. წარმოგიდგენთ ცვლილების მოკლე შინაარსს: დაწვრილებით…

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო (დეკრეტულ) შვებულებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები


ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებასთან დაკავშირებით, 2014 წლის 1 იანვრიდან ცვლილება განხორციელდა საქართველოს შრომის კოდექსში. ცვლილება ვრცელდება იმ დასაქმებულებზე, რომლებიც 2014 წლის 1 იანვრიდან ისარგებლებენ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებითა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებით. დაწვრილებით…