+995 32 2 377 320

შრომის სამართალი


დამსაქმებელთა უფლებები; დასაქმებულთა უფლებები; შრომითი სტანდარტები; შრომითი ურთიერთობების წარმოებაში სამართლებრივი მხარდაჭერა. შინაგანაწესის, ქცევის კოდექსის, ეთიკის კოდექსის, შრომის ხელშეკრულების და სხვა მსგავსი დოკუმენტების შედგენა / მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. პროფესიულ კავშირებთან წარმომადგენლობა.