+995 32 2 377 320

შესყიდვები


სამართლებრივი მხარდაჭერის გაწევა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით. მიმწოდებლის უფლებებისა და ვალდებულებების სამართლებრივი ანალიზი. ტენდერში მონაწილეობისათვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება, იურიდიული პროცედურების მოგვარება, შესყიდვებთან დაკავშირებული ქმედების გასაჩივრება.