+995 32 2 377 320

სახელშეკრულებო სამართალი


ნებისმიერი ტიპის ხელშეკრულების მომზადება – ქონებაზე / არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საკუთრების შეძენა, განკარგვა, გადაცემა, სამართლებრივად დატვირთვა, მომსახურების, საქორწინო, თავდებობის, დისტრიბუციის, წინარე, ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებები და სხვა. სამართლებრივი მხარდაჭერა სახელშეკრულებო ურთიერთობებთან, სახელშეკრულებო უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ხელშეკრულების სამართლებრივი ანალიზი / მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა.