+995 32 2 377 320

სასამართლო


სასამართლოში წარმომადგენლობა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმის წარმოება ყველა ინსტანციაში. წარმომადგენლობა და კლიენტის ინტერესების დაცვა არბიტრაჟში, ადმინისტრაციულ ორგანო(ებ)ში. მედიაცია, მორიგება.