+995 32 2 377 320

სანივთო (ქონებრივი) სამართალი


უძრავ და მოძრავ ნივთებთან, არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთესთან დაკავშირებული უფლებები. საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები (შეძენა, განკარგვა, გადაცემა, სამართლებრივად დატვირთვა). აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი, გირავნობა, იპოთეკა, პრივატიზაცია.