+995 32 2 377 320

სამეწარმეო სამართალი


სამართლებრივი გარემოს ანალიზი, სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყებისა და შემდგომ ეტაპებზე სამართლებრივი მხარდაჭერის გაწევა. კომპანიის დაფუძნება, რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა); წილის გასხვისება, ფასიანი ქაღალდები; კომპანიის შიდა დოკუმენტაციის მომზადება. მცირე წილის მფლობელ აქციონერთა უფლებების დაცვა. სამართლებრივი მხარდაჭერა გარიგებ(ებ)ის დადებასთან დაკავშირებით. კომპანიისა თუ მისი დამფუძნებლების სამართლებრივი რისკების, უფლებებისა და ვალდებულებების ანალიზი.