+995 32 2 377 320

საერთაშორისო კერძო სამართალი


სამართლებრივი კონსულტაცია საერთაშორისო კერძო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ფინანსური გარიგებების მომზადების, მოლაპარაკებების წარმოებისა და ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმების სამართლებრივი უზრუნველყოფა. დოკუმენტაციის ანალიზი.