+995 32 2 377 320

სადაზღვევო სამართალი


სადაზღვევო ურთიერთობებთან დაკავშირებული სამართლებრივი მხარდაჭერა, როგორც სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების ეტაპზე, ასევე დავის შემთხვევაში. დაზღვეულის/მოსარგებლის წარმომადგენლობა და უფლებების დაცვა.