+995 32 2 377 320

საბანკო სამართალი


იურიდიული კონსულტაცია და მხარდაჭერა კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, საკრედიტო კავშირის დაფუძნებასთან დაკავშირებით.

სამართლებრივი კონსულტაცია და წარმომადგენლობა კომერციულ ბანკებთან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, საკრედიტო კავშირებთან, როგორც სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების წარმოების პროცესში, ასევე დავის შემთხვევაში. უფლებების დაცვა საკრედიტო და საგადახდო საკითხებთან მიმართებაში, მათ შორის გადარიცხვებთან, ფულად საბუთებთან (ჩეკი, თამასუქი, სადეპოზიტო სერტიფიკატები და სხვა), კრედიტთან, კრედიტის უზრუნველყოფასთან (იპოთეკა, გირავნობა, თავდებობა და სხვა), დეპოზიტებთან, ნაღდ / უნაღდო ანგარიშსწორებასთან, მომხმარებლის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით.