+995 32 2 377 320

რეგისტრაცია


პრივატიზაცია, ნასყიდობა, საკუთრების შეძენა ნასყიდობით, ხანდაზმულობით, აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი, გირავნობა, იპოთეკა. დოკუმენტაციის ანალიზი, მომზადება, რეგისტრაცია საჯარო რეესტრსა თუ სხვა შესაბამის უწყებაში.