+995 32 2 377 320

გადახდისუუნარობისა და გაკოტრების საქმის წარმოება


კლიენტის ინტერესების დაცვა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცესში, წარმომადგენლობა და კონსულტაციები. დოკუმენტაციის მომზადება.