+995 32 2 377 320

აღსრულება


წარმომადგენლობა ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნებთან დაკავშირებულ წარმოებაში. სამართლებრივი მხარდაჭერა სააღსრულებო წარმოების პროცესში.