+995 32 2 377 320

ადმინისტრაციული სამართალი


წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანო(ებ)ში; კლიენტის ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციული წარმოების გზით. სამართლებრივი მხარდაჭერა საჯარო დაწესებულებასთან, თანამდებობის პირ(ებ)თან ურთიერთობებში. საჯარო ინფორმაციის მოპოვება.